Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Missie

De identiteit van het Revalidatie & MS Centrum, de waarden die wij belangrijk vinden en de richting die wij uit willen, worden zichtbaar in de missie en visie van onze organisatie. In de missie laten wij zien waar we voor staan, wat en wie we zijn, hoe we gezien willen worden en wat ons beweegt. De visie geeft weer waarheen we op weg zijn. Missie en visie geven niet alleen aan, van waaruit wij zorg en diensten leveren, ze zijn ook een toetssteen voor ons handelen.

Zorg
Het Revalidatie & MS Centrum biedt gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding, revalidatie of reactivering aan MS-patiënten en patiënten met andere neurologische en locomotorische aandoeningen.

Ons zorgaanbod is optimaal afgestemd op de patiënt. Het is erop gericht om de mogelijkheden van de patiënt te verbeteren. Het wordt geboden op een wetenschappelijk onderbouwde manier en conform de laatste professionele ontwikkelingen.
Wetende dat een patiënt méér is dan zijn ziekte, worden alle aspecten van de zorgvraag in samenhang met elkaar behandeld. Dit gebeurt vanuit een geïntegreerde, multidisciplinaire, gecoördineerde en resultaatgerichte aanpak.
Daar waar de procesgang van de patiënt dat vraagt, wordt de zorg geboden in samenwerking met andere zorgaanbieders.
Wij staan voor veilige zorg en kwaliteit. Dit is niet zonder meer doen wat de patiënt verwacht. Het is duidelijk maken aan de patiënt wat hij van ons kan verwachten, binnen onze mogelijkheden. Wanneer daarover met de patiënt een afspraak is gemaakt, zullen wij daaraan 100% voldoen.
Gedurende het tijdelijk verblijf van de patiënt in ons centrum hebben wij ook aandacht voor "kwaliteit van leven".

Patiënt
revalidatie6De patiënt is voor ons maat- en richtinggevend bij de zorg- en dienstverlening. Hij is "uniek", met specifiek bij hem behorende zorgvragen. Hij wordt gezien als een eenheid waarin een lichamelijke, een geestelijke, een spirituele en een sociale dimensie in een samenhang te onderkennen zijn. Het één is verbonden met het ander. Daaruit volgt dat een verstoring van de gezondheid, in welke vorm dan ook, mensen treft in hun gehele bestaan en dus invloed heeft op de vier voornoemde dimensies.
Wij zien de patiënt als een autonoom persoon. Hij kan zelf beslissen en richting geven aan zijn eigen leven. Het recht op zelfbeschikking heeft een centrale plaats.
Het zorg- en behandelaanbod stemmen wij af op de mogelijkheden van de patiënt. Ons uitgangspunt daarbij is dat patiënten en medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor het welslagen van de behandeling maar dat het beste resultaat tot stand komt in een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Medewerkers
Tot de medewerkers behoren allen die zorg en diensten leveren – direct of indirect – aan de patiënt, dus ook geneesheren en vrijwilligers.

Onze missie en visie willen wij waar maken met deskundige medewerkers die: revalidatie

  • Zich betrokken en verantwoordelijk voelen. 
  • Patiënten, collega’s en andere betrokkenen behandelen met respect.
  • Zorgzaam zijn en aandacht hebben voor de ongemakken, de angsten, de onzekerheden, de verwerkingsproblemen en de pijn die de patiënt kan ondervinden.
  • Zich maximaal inspannen om te voldoen aan datgene wat de patiënt van ons kan verwachten.
  • Het als een uitdaging zien om kwalitatief goede zorg en diensten te bieden, vanuit een multidisciplinair aanbod en volgens professionele standaarden.
  • Een lerende open houding hebben, met zin voor verbetering en vernieuwing.

Het Revalidatie & MS Centrum biedt medewerkers:

  • Een stimulerende en uitnodigende werkomgeving om zich te ontplooien.
  • Ruimte voor multidisciplinaire samenwerking in een geest van open en constructieve communicatie en overleg.
    Dit betekent dat wij in onze organisatie rechtstreeks met elkaar communiceren: met de patiënt, met collega’s en met andere betrokkenen. In dit klimaat zijn medewerkers verantwoordelijk voor hun communicatiegedrag. Wij verwachten dat medewerkers elkaar aanspreken op de kwaliteit van zorg en de onderlinge dienstverlening.

De leidinggevenden in onze organisatie baseren zich in hun leidinggevend gedrag op bovenstaande waarden en normen. Dit impliceert een coachende stijl van leidinggeven, waarbij het leidinggevend gedrag zich kenmerkt door een ondersteunende, stimulerende houding.